มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในเขตพืันที่ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ร่วมกับสมคมนักหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุชุมชนภูมิภาคแห่งประเทศไทย และคุณเอ๋ อัฉรา ทองเทพ คุณหลง ลงลาย มอบสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560 ในเขตพืันที่ต.ป่าระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช