กิจกรรมต้นกล้าแห่งความดี โรงเรียนกศน. ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดกิจกรรมต้นกล้าแห่งความดีให้กับโรงเรียนกศน. ตำบลหนองไผ่ล้อม อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อให้ตระหนักถึงความรักและความสมัคคี