ต้นกล้าแห่งความดี (ศรีณรงค์) สนับสนุนกีฬาฟุตบอลเด็กและเยาวชน

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยสนับสนุนเด็กและเยาวชนในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการสนับสนุนเด็กๆ ในโครงการต้นกล้าแห่งความดี ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอล