ทอดผ้าป่าสามัคคี

มูลนิธิเทิดทูนธงไทยยังทำกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงพระศาสนา โดยทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ บ้านวังหมี  จ.นครราชสีมา