เทิดทูนธงไทย คืออะไร

คืออะไร?

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย เป็นเพียงบ้านเล็กๆ ที่ก่อกำเนิดขึ้นจากความหวัง ในห้วงเวลาที่บ้านเมืองเต็มไปด้วยกำแพงแห่งความรู้สึกกันดาร ซึ่งความรักสามัคคีและเอื้ออาทรต่อกันของคนในชาติ

ทำอะไร?

ทุกคนในบ้านหลังนี้จะช่วยกันปลูกต้นกล้าแห่งความดีตามวิถีของผู้ให้ด้วยยึดแนวทางกตัญญูเสียสละและแบ่งปัน
เพื่ออะไร?
เพื่อหวังให้ทุกคนตื่นรู้ถึงความหมายและตระหนักถึงคุณค่าแห่งสัญลักษณ์บนพื้นธงไตรรงค์|
ภารกิจที่คิดจะทำต่อไป
ยังคงต้องหยัดยืนกิจกรรม ปลุกจิตสำนึกในการรักและหวงแหนความเป็นไทย ให้กับลูกหลานซึ่งเปรียบเสมือนต้นกล้าของแผ่นดิน