วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

  1. เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาของนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษาที่ขาดแคลนอาคารเรียน อุปกรณ์ทางการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา
  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การทำงานของข้าราชการตำรวจ ทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชาติ
  3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ
  4. เพื่อดำเนินการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อการกุศลและสาธารณะประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด