วันดินโลก 5 ธันวาคม พ.ศ.2559

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย โดยคุณธนเดช ศรีณรงค์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันดินโลก ภายในกิจกรรมมีการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร กิจกรรมการปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช