เลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อต้นกล้า และตุ๊กตาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหินโคน

มูลนิธิเทิดทูนธงไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อต้นกล้า และตุ๊กตาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหินโคน  จ.บุรีรัมย์