100 ปี ธงชาติไทย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

วันนี้มูลนิธิเทิดทูนธงไทย ได้ร่วมมือกับชาวปักธงชัยทุกภาคส่วน ในการจัดกิจกรรม “ปักธงชัยสามัคคี 100 ปีธงชาติไทย รวมใจขับขานบทเพลงเพื่อสันติสุข”
และในวันนี้ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นวันครบรอบ 100 ปีธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย มาจนถึงทุกวันนี้
เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อประเทศไทย และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของธงชาติไทย ที่เป็นสัญญาลักษณ์ ประจำชาติ รวมความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ เราจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา
สิ่งสำคัญที่อยากเห็น คือคนไทยรักกัน อยากให้ทุกคนเห็นสิ่งที่อยู่บนผืนธง เหมือนกัน นั่นคือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่เป็นศูนย์รวมของคนในชาติ หากเรามองเห็นในสิ่งเดียวกัน สันติสุขจะกลับมาและคงอยู่กับประเทศไทยตลอดไปอย่างแน่นอน