กิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีสู่ 100 ปี ธงชาติไทย

กิจกรรมเทิดทูนธงไทย หัวใจภักดี สดุดีสู่ 100 ปี ธงชาติไทย โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ภายใต้ชื่อกิจกรรม ” ปักธงชัยแห่งความจงรักภักดี สามัคคีปรองดอง ฉลองร้อยปีธงชาติไทย ” และในปีนี้ ช่วง ปลายเดือน กรกฎาคม …